Патоморфологія міозиніндукованого пошкодження міокарда: експериментальне дослідження.

Содержание

Методичні рекомендації

Патоморфологія міозиніндукованого пошкодження міокарда: експериментальне дослідження.

Вищий державний навчальний заклад України

«Українська медична стоматологічна академія»

Кафедрахірургічної стоматології та щелепно-лицевоїхірургії

зпластичною та реконструктивною хірургієюголови та шиї

Для самостоятельной работы студентов

Methodicalrecommendations

forstudent’s independent work

Полтава– 2012

Авторськийколектив:

д.мед. н. Аветіков Давид Соломонович,

к.мед. н., доцент Розколупа ОлександрОлексійович,

к.мед. н., доцент Яценко Ігор Владленович,

к.мед. н., доцент Скікевич МаргаритаГеоргіївна,

к.мед. н., доцент Волошина Людмила Іванівна,

к.мед. н., асистент Ахмеров ВячеславДжаудатович,

к.мед. н., асистент Бойко Ігор Васильович,

к.мед. н., асистент Бондаренко ВалерійВолодимирович,

к.мед. н., асистент Гаврильєв ВікторМиколайович,

к.мед. н., асистент Соколова НаталіяАфанасіївна,

к.мед. н., асистент СтавицькийСтаніслав Олександрович,

к.мед. н., асистент Іваницька ОленаСергіївна,

к.мед. н., асистент Локес Катерина Петрівна,

асистент Буханченко Ольга Петрівна.

ЗМ І С Т

1.Статистиката класифікація пошкоджень щелепно-лицевоїділянки мирного часу. Методи обстеженняхворих з травмою щелепно-лицевої ділянки.

2.Предмет і завдання військової стоматології.Організація хірургічної допомогищелепно-лицевим пораненим у мирних,екстремальних умовах. Військово-медичнадоктрина. Основні принципи організації,об’єм і зміст допомоги, етапи медичноїевакуації та медичне сортування поранениху щелепно-лицеву ділянку.

3.Загальна характеристика, клінічнийперебіг, діагностика вогнепальнихпоранень и пошкоджень м’якихтканин,кісток обличчяв мирний час: класифікація, особливостіклінічного перебігу, діагностика. Першадопомога. Методи хірургічної обробкиран м’якихобличчя. Вплив порушень естетики обличчяна психіку поранених. Самостійна робота– практичні навички з виготовленням’яких пов’язок.

4.Загальна характеристика, клінічнийперебіг, діагностика вогнепальнихпоранень і пошкоджень м’яких тканин,кісток обличчя в екстремальних умовах:класифікація, особливості клінічногоперебігу, діагностика пошкоджень наетапах медичної евакуації. Пластичнахірургія в лікуванні пошкоджень обличчя.Сучасна вогнепальна рана, її лікування.

5.Травматична хвороба: патогенез,особливості при пошкодженняхщелепно-лицевої ділянки.

6.Ранні ускладнення ушкоджень ЩЛД (синдромтривалого здавлення тканин обличчя).Медичнадопомога на місці травми, на етапахмедичної евакуації. Супутні ускладненняпошкоджень ЩЛД (кровотеча, асфіксія,шок), їх профілактика.

7.Вивихиіпереломи зуба. Переломи альвеолярноговідростку. Статистика, класифікація,клініка, діагностика, методи лікування.

8.Пошкодження м’яких тканин щелепно-лицевоїділянки в мирний час та в екстремальнихумовах. Класифікації, клінічний перебіг,методики хірургічної обробки ран, видішвів. Надання допомоги таким пораненимна місці отримання травми, на етапахмедичної евакуації з урахуванняместетики обличчя.

9.Пошкодженнянижньої щелепи в мирний час, в екстремальнихумовах: анатомія пошкоджень, класифікація,клінічний перебіг, діагностика, медичнадопомога пораненим на місці травми, наетапах медичної евакуації. Хірургічнаобробка ран при пошкодженнях нижньоїщелепи,принципи пластичної хірургії.Досягнення вітчизняних вчених,співробітників кафедри.

10.Пошкодженняверхньої щелепи в мирний час, векстремальних умовах: анатомія пошкоджень,класифікація, клінічний перебіг, медичнадопомога пораненим на місці травми, наетапах медичної евакуації. Хірургічнаобробка ран при пошкодженнях верхньоїщелепи та принципи пластичної хірургії.Досягнення вітчизняних вчених таспівробітників кафедри.

11.Пошкодженнявиличних кісток, кісток носа в мирнийчас. Класифікація,частота,клініка,діагностика,лікування, досягнення вітчизнянихвчених, співробітників кафедри.

12.Пошкодженнякісток носа в екстремальних умовах:класифікація, частота, клініка,діагностика, лікування. Досягненнявітчизняних вчених, співробітниківкафедри.

13.Семінар.Пошкодження м’яких тканин щелепно-лицевоїділянки та кісток лицевого скелету умирний час та в екстремальних умовах.

14.Тимчасова(евако-транспортна) іммобілізація припошкодженнях кісток лицевого черепа:вимоги, види, недоліки та переваги.Постійна (лікувальна) іммобілізаціящелеп назубними шинами, капами. Досягненнявітчизняних вчених, співробітниківкафедри.

15.Постійна (лікувальна) іммобілізаціящелеп назубними шинами, капами припошкодженнях кісток лицевого черепа:вимоги, види, недоліки та переваги.Досягнення вітчизняних вчених,співробітників кафедри.

16.Остеосинтез, апаратні методи фіксаціїфрагментів кісток лицевого черепа.Досягнення вітчизняних вчених,співробітників кафедри.

17.Поєднані ушкодження щелепно-лицевоїділянки. Черепно-щелепно-лицевіушкодження. Особливості клінічногоперебігу, діагностика, ускладнення,особливості лікування на етапах медичноїевакуації. Досягнення вітчизнянихвчених, співробітників кафедри.

18.Комбіновані ураження тканин щелепно-лицевоїділянки. Особливості клінічного перебігу,діагностика, ускладнення, особливостілікування на етапах медичної евакуації.Променева хвороба: клініка, діагностика,лікування.

19.Термічні ушкодження та відмороженняобличчя в мирний час, в екстремальнихумовах. Їх наслідки, лікування, профілактикаускладнень, можливості пластичноїхірургії. Опікова хвороба при ушкодженняхобличчя: клініка, діагностика, лікування.

20.Семінар. Регенерація кісткової тканини,види. Загоєння кісткової рани. Методиоптимізації регенерації кістковоїтканини. Поєднані, комбіновані татермічні ушкодження тканин щелепно-лицевоїділянки. Досягнення вітчизняних вчених,співробітників кафедри.

21.Доглядта харчування постраждалих з травмоющелепно-лицевої ділянки. ЛФК тафізіотерапія при комплексному лікуванніпостраждалих з ушкодженнями щелепно-лицевоїділянки.

22.Об’ємта порядок надання допомоги щелепно-лицевимпораненим на етапах медичної евакуації.Військово-лікарська експертиза таекспертиза непрацездатності припораненнях та захворювання щелепно-лицевоїділянки мирного і військового часу.

ОГ Л А В Л Е Н И Е

1.Статистика и классификация поврежденийчелюстно-лицевой области мирноговремени. Методы обследования больныхс травмой челюстно-лицевой области.

2.Предмет и задачи военной стоматологии.Организация хирургической помощичелюстно-лицевым раненым в мирных и экстремальных условиях. Военно-медицинскаядоктрина. Основные принципы организации,объём и оказание помощи, этапы медицинскойэвакуации и медицинская сортировкараненых в челюстно-лицевую область.

3.Общая характеристика, клиническоетечение, диагностика огнестрельныхранений и повреждений мягких тканей,костей лица в мирное время: классификация,особенности клинического течения,диагностика. Первая помощь. Методыхирургической обработки ран мягкихтканей лица. Влияние нарушений эстетикилица на психику раненных. Самостоятельнаяработа – практические навыки поизготовлению мягких повязок.

4.Общая характеристика, клиническоетечение, диагностика огнестрельныхранений и повреждений мягких тканей,костей лица в экстремальных условиях:классификация, особенности клиническоготечения, диагностика повреждений наэтапах медицинской эвакуации. Пластическаяхирургия в лечении повреждений лица.Современная огнестрельная рана, еёлечение.

5.Травматическаяболезнь: патогенез, особенности приповреждениях челюстно-лицевой области.

6.Ранние осложнения повреждений ЧЛО(синдром длительного сдавливания тканейлица). Медицинская помощь на местеполучения травмы, на этапах медицинскойэвакуации. Сопутствующие осложненияповреждений ЧЛО (кровотечение, асфиксия,шок), их профилактика.

7.Вывихи и переломы зуба. Переломыальвеолярного отростка. Статистика,классификация, клиника, диагностика,методы лечения.

8.Повреждениямягких тканей челюстно-лицевой областив мирное время и при экстремальныхусловиях. Классификации, клиническоетечение, методики хирургической обработкиран, виды швов. Оказание помощи раненымна месте получения травмы, на этапахмедицинской эвакуации с учетом эстетикилица.

9.Повреждениянижней челюсти в мирное время, вэкстремальных условиях: анатомияповреждений, классификация, клиническоетечение, диагностика, медицинскаяпомощь, раненым на месте получениятравмы, на этапах медицинской эвакуации.Хирургическая обработка ран приповреждениях нижней челюсти, принципыпластической хирургии. Достиженияотечественных учёных, сотрудниковкафедры.

10.Поврежденияверхней челюсти в мирное время, вэкстремальных условиях: анатомияповреждений, классификация, клиническоетечение, медицинская помощь, раненымна месте получения травмы, на этапахмедицинской эвакуации. Хирургическаяобработка ран при повреждениях верхнейчелюсти и принципы пластичной хирургии.Достижения отечественных ученых исотрудников кафедры.

11.Поврежденияскуловых костей, костей носа в мирноевремя. Классификация, частота, клиника,диагностика, лечение. Достиженияотечественных учёных, сотрудниковкафедры.

12.Повреждениякостей носа в экстремальных условиях:классификация, частота, клиника,диагностика, лечение. Достиженияотечественных ученых, сотрудниковкафедры.

13.Семинар. Повреждения мягких тканейчелюстно-лицевой области и костейлицевого скелета в мирное время и вэкстремальных условиях.

14.Временная(эвако-транспортная) иммобилизация приповреждениях костей лицевого черепа:требования, виды, недостатки и преимущества.Постоянная (лечебная) иммобилизациячелюстей назубными шинами, капами.Достижения отечественных ученых,сотрудников кафедры.

15.Постоянная (лечебная) иммобилизациячелюстей назубными шинами, капами приповреждениях костей лицевого черепа:требования, виды, недостатки и преимущества.Достижение отечественных ученых,сотрудников кафедры.

16.Остеосинтез, аппаратные методы фиксациифрагментов костей лицевого черепа.Достижения отечественных ученых,сотрудников кафедры.

17.Сочетанные повреждения челюстно-лицевойобласти. Черепно-челюстно-лицевыеповреждения. Особенности клиническоготечения, диагностика, осложнения,особенности лечения на этапах медицинскойэвакуации. Достижение отечественныхученых, сотрудников кафедры.

18.Комбинированные поражения тканейчелюстно-лицевой области. Особенностиклинического течения, диагностика,осложнение, особенности лечения наэтапах медицинской эвакуации. Лучеваяболезнь: клиника, диагностика, лечение.

19.Термические повреждения и отморожениялица в мирное время, в экстремальныхусловиях, их последствия. лечение,профилактика, осложнения, возможностипластической хирургии. Ожоговая болезньпри повреждениях лица: клиника,диагностика, лечение.

20.Семинар. Регенерация костной ткани,виды. Заживление костной раны. Методыоптимизации регенерации костной ткани.Сочетанные, комбинированные и термическиеповреждения тканей челюстно-лицевойобласти. Достижения отечественныхученых, сотрудников кафедры.

21.Уходи питание потерпевших с травмойчелюстно-лицевой области. ЛФК ифизиотерапия в комплексном лечениипотерпевших с повреждениями челюстно-лицевойобласти.

22.Объеми порядок оказания помощи челюстно-лицевымраненным на этапах медицинской эвакуации.Военно-врачебная экспертиза и экспертизанетрудоспособности при ранениях изаболевания челюстно-лицевой областимирного и военного времени.

CONTENTS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Міністерствоохорони здоров’я України

Вищийдержавний навчальний заклад України

«Українськамедична стоматологічна академія»

«Затверджено»

назасіданні кафедри

хірургічноїстоматології

тащелепно-лицевої хірургії

зпластичною та реконструктивною

хірургієюголови та шиї

Завідувачкафедри

д.мед. н. Аветіков Д.С.

МЕТОДИЧНІРЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯсамостійної роботи студентів

підчас підготовки до практичного

(семінарського)заняття

Навчальна дисциплінаХірургічна стоматологія
Модуль №4
Змістовний модуль №4
Тема заняттяСтатистика та класифікація пошкоджень щелепно-лицевої ділянки мирного часу. Методи обстеження хворих з травмою щелепно-лицевої ділянки.
КурсІV
ФакультетСтоматологічний

Полтава– 2012

Источник: https://StudFiles.net/preview/5751333/

Дифузні зміни в міокарді: що це, причини і лікування

Патоморфологія міозиніндукованого пошкодження міокарда: експериментальне дослідження.

Основна тканина, складова стінки серця, – м'язова. Вона представлена ​​волокнами, що складаються з окремих клітин – кардіоміоцитів.

При функціональних порушеннях, захворюваннях або під впливом шкідливих зовнішніх чинників в цих клітинах можуть розвинутися зміни, що знайде своє відображення на електрокардіограмі (ЕКГ), а в деяких випадках – і при ехокардіографії (ЕхоКГ), або УЗД серця.

Дифузні зміни в міокарді – неспецифічні, тобто нехарактерні для будь-якого певного захворювання, процеси, що зачіпають всі стінки серця.

Це ЕКГ-термін, тобто він застосовується тільки при виявленні на кардіограмі певних змін, клінічне значення яких не потрібно перебільшувати.

Такі порушення можуть спостерігатися і у здорової людини. Однак при виявленні дифузних змін міокарда рекомендується звернутися до терапевта, який з'ясує причину виявлених відхилень. При необхідності пацієнта направлять до кардіолога.

Дифузні зміни міокарда на ЕКГ і ЕхоКГ

Лікар функціональної діагностики дає висновок про дифузних змінах міокарда при реєстрації на ЕКГ зубця Т зі зниженою амплітудою в відведеннях, що відбивають електричну активність різних відділів міокарда.

Дифузні зміни міокарда на тлі гіпотиреозу: знижена амплітуда зубця Т в більшості ЕКГ-відведень

Цикл роботи серця складається з двох фаз – скорочення (систоли) і розслаблення (діастоли). Під час систоли в клітинах міокард спочатку збуджується під впливом електричного імпульсу (відбувається його деполяризація), а потім повертається до вихідного стану. Відновлення електричного заряду кардіоміоцитів називається реполяризацією. Саме цей процес відбивається на ЕКГ у вигляді зубця Т.

Зубець Т реєструється на ЕКГ після великого комплексу QRS, що відображає деполяризацію, тобто збудження міокарда. У нормі він спрямований вгору в усіх відведеннях, крім AVR і V 1.

В відведеннях від кінцівок (I, II, III,AVR, AVL, AVF), які записуються на початку ЕКГ, його величина не повинна перевищувати 5 мм.

 У грудних відведеннях V 1 – V 6, які реєструються на другій частині ЕКГ, його висота не повинна бути більше 15 мм.

Зубець Т реєструється після шлуночковогокомплексу

Дифузні зміни в міокарді на ЕКГ виявляються порушенням форми зубця Т:

 • слабо позитивний з низькою амплітудою;
 • згладжений, практично плоский;
 • слабо негативний;
 • двофазний.

Такі зміни реєструються в більшості відведень, що і дає підстави говорити про них як про дифузних, тобто поширених.

Дифузні зміни в міокарді на ЕхоКГ виявляються поширеним порушенням скоротливості стінок серця.

ЕКГ є більш чутливим методом у виявленні дифузних змін. Тому вони можуть бути зареєстровані на кардіограмі та відсутні при ЕхоКГ-дослідженні.

Різновиди дифузних змін міокарда

Суворої класифікації подібних змін немає. Зазвичай лікар функціональної діагностики описує один з двох варіантів:

 • помірні при слабо негативному, слабо позитивний або двофазному зубці Т;
 • виражені при згладженому зубці Т на ЕКГ.

Подібний розподіл умовно, багато в чому залежить від досвіду і кваліфікації функционалиста і не несе важливої інформації для діагнозу. Кардіолог може лише припустити, що при виражених дифузних зміни в серці є який-небудь патологічний процес. Помірні дифузні зміни спостерігаються і у здорових людей, і при кардіальної патології.

Основні види дифузного порушення роботи серця за даними ЕхоКГ:

 • дисфункція діастоли лівого шлуночка – порушення, уповільнення розслаблення міокарда;
 • систолічна дисфункція лівого шлуночка – більш важкий стан, зниження скоротливості серця.

Обидва цих стану є ознаками хронічної серцевої недостатності.

Причини виникнення

Дифузні зміни в міокарді можуть бути функціональними, що розвиваються у здорової людини, служити проявом порушення обміну речовин або ознакою захворювань серця.

Основні причини функціональних змін:

 • гіпервентиляція, тобто почастішання дихання;
 • вживання гарячих або холодних напоїв безпосередньо перед проведенням ЕКГ;
 • різка зміна положення тіла;
 • емоційні зміни, наприклад, стан тривоги;
 • голодування.

Причини, пов'язані з порушенням обміну речовин:

 • ожиріння;
 • цукровий діабет;
 • гіпотиреоз – зниження вироблення гормонів щитовидної залози;
 • клімактеричний синдром;
 • гіпокаліємія – зменшення концентрації калію в крові при хронічній діареї, гиперальдостеронизме (патології надниркових залоз), надмірному потовиділенні або тривалому прийомі сечогінних препаратів.

Дифузні зміни міокарда при нестачі калію в крові

Практично всі захворювання серця можуть супроводжуватися дифузними змінами міокарда. Серед основних причин можна відзначити такі:

 • миокардиодистрофии;
 • кардіоміопатії;
 • перенесений міокардит;
 • ішемічна хвороба серця;
 • хронічна серцева недостатність;
 • синдром спортивного серця.

Механізм розвитку патології

Дифузні зміни в міокарді виникають з різних причин, але загальним для них є порушення процесів реполяризації міокарда.

 Під час деполяризації відбувається переміщення іонів натрію, калію та інших через клітинну мембрану кардіоміоцитів таким чином, що вона змінює свій електричний заряд на протилежний.

 Під час реполяризації відбувається зворотний процес. Якщо він уповільнений, на ЕКГ реєструються зміни зубця Т, що і говорить про дифузних змінах міокарда.

Уповільнення надходження іонів через клітинну оболонку пов'язано з порушеним обміном речовин в серцевому клітці. Головна причина цього – брак енергії, що в основному викликане кисневою недостатністю.

Нестача кисню в клітинах міокарда виникає під впливом різних причин, розглянутих вище.

 Це може бути рефлекторне уповільнення серцебиття, недостатній вміст в крові солей (насамперед іонів калію), порушення регуляції енергетичного обміну при ендокринних захворюваннях, погіршення кровопостачання при ІХС та серцевої недостатності або відносне збільшення м'язової маси міокарда при синдромі спортивного серця.

Хронічна гіпоксія (дефіцит кисню) поступово призводить до порушень розслаблення, а потім і скоротливості серцевого м'яза, що знаходить відображення на ЕхоКГ.

Симптоми

Дифузні зміни в міокарді не є захворюванням. Тому характерних клінічних проявів вони не викликають.Симптоматика пов'язана з причиною, що викликала такі відхилення на ЕКГ.

Основні ознаки, при яких можуть виявлятися дифузні зміни міокарда:

 • задишка при збільшенні фізичного навантаження;
 • перебої в роботі серця;
 • швидка стомлюваність;
 • колючі, ниючі тривалі болі в області верхівки серця (близько лівого соска) або зліва від грудини;
 • напади загрудинної болі, що виникають при навантаженні і швидко проходять в спокої або після прийому нітрогліцерину.

Методи лікування

Не всі випадки дифузних змін в міокарді вимагають лікування. Його необхідність визначається тяжкістю причини, що викликала ці відхилення.

При виявленні дифузних змін на ЕКГ використовуються різні методи лікування:

 • дієта і дотримання режиму;
 • лікування основної патології;
 • застосування ліків, що поліпшують обмін речовин в серцевому м'язі ( «метаболічна терапія»);
 • фітотерапія.

Залежно від основного захворювання при дифузних зміни міокарда можуть призначатися такі лікарські препарати:

Причини змін на ЕКГлікарські групи
ендокринні порушенняПероральні цукрознижувальні засобиінсулінГормони щитовидної залозиЖіночі статеві гормони при клімаксікалійзберігаючі діуретики
Захворювання серцевого м'язаінгібітори АПФБета-адреноблокаториметаболічні препарати
Ішемічна хвороба серцянітратиБета-адреноблокаториАнтагоністи кальцієвих каналівантиагреганти
Хронічна серцева недостатністьінгібітори АПФБета-адреноблокаторидіуретики

Засоби народної медицини

Вони можуть використовуватися при функціональних порушеннях в якості самостійного лікування, а при виявлених захворюваннях – як доповнення до ліків. Однак позитивну дію народних рецептів при дифузних зміни в міокарді не доведене. Найбільш популярні засоби:

 • відвар шипшини, листя м'яти, меліси, валеріани, кореня пустирника, насіння кропу, ягід ялівцю;
 • протерті ягоди калини з медом;
 • суміш з лимонного соку, протертого часнику і меду.

Приймати такі кошти слід довго.

Лікарські засоби

При багатьох захворюваннях, що супроводжуються дифузними змінами в міокарді, призначається так звана метаболічна терапія. Передбачається (але не доведено), що перераховані лікарські засоби покращують постачання серця киснем, активують енергетичний обмін і відновлюють порушену роботу клітин:

 • мельдоній (Ангіокарділ, Вазомаг, Ідрінол, Кардіонат, Милдронат, Медатерн, Мельфор);
 • таурин (Дібікор, Кардіоактів Таурин);
 • инозин (Інозіє – Ф, Инозин, Рибоксин);
 • оротовая кислота (Оротат калію);
 • левокарнітіна (Карнітен, Карнітин, Левокарніл, Елькар);
 • кокарбоксилаза;
 • магнію оротат (Магнерот);
 • фосфокреатин (Неотон, Фосфокреатин);
 • цитохром С.

Ці препарати випускаються в різних формах: таблетки, капсули, порошки, розчини для ін'єкцій, що дає можливість широко використовувати їх в лікуванні кардіологічних захворювань.

Дієта

Основа патогенезу дифузних змін в міокарді – порушення іонного обміну в клітинах серця. Тому рекомендується дієта, багата мінеральними речовинами і вітамінами. Вона повинна відповідати енергетичним потребам організму.

Рекомендовані продукти:

 • знежирені кисломолочні;
 • запечена риба, нежирне відварене м'ясо, білковий омлет;
 • вівсяна, гречана, мультизлакова каша;
 • курага, банани і родзинки;
 • морква, солодкий болгарський перець, арахіс.

виключаються:

 • алкогольні напої і міцну каву;
 • солоні, копчені і жирні страви.

Прогнози

Виявлення на ЕКГ дифузних змін в міокарді не загрожує життю. Такі порушення зустрічаються і у здорових людей. Тому перше, що рекомендує лікар, – налагодити режим, досить спати, правильно харчуватися, відмовитися від важких дієт і кофеїну. Через місяць можна повторити ЕКГ.

Ще один спосіб припустити функціональну природу таких змін – ЕКГ-проба з хлоридом калію. Її позитивний результат (нормалізація зубця Т після прийому всередину розчину калію хлориду) не виключає захворювань серця, але знижує їх вірогідність.

При виявленні захворювань прогноз залежить від тяжкості наявної серцевої недостатності. Найбільш важким ознакою служить дисфункція систоли міокарда за даними ЕхоКГ. Це практично необоротний стан. Однак і в цьому випадку є варіанти лікування – від підтримки скоротливості серця за допомогою ліків до механічних пристроїв, що стимулюють насосну активність міокарду та трансплантації органу.

Дифузні зміни в міокарді – ЕКГ-ознака, що з'являється при багатьох функціональних порушеннях або захворюваннях серця або ендокринної системи. Вони відображають порушення іонного обміну в клітинах серця.Визначити тяжкість відхилень можна за допомогою ЕхоКГ. Лікування залежить від причини виявлених відхилень.

Источник: https://arrhythmia.center/ua/diffuznyie-izmeneniya-v-miokarde-chto-eto-prichinyi-i-lechenie/

Что представляют собой умеренные изменения в миокарде

Патоморфологія міозиніндукованого пошкодження міокарда: експериментальне дослідження.

Человеческое сердце – уникальный орган, обеспечивающий энергией, микроэлементами, полезными веществами, кислородом остальные органы и системы, дающий полноценный жизненный цикл.

Любые отклонения, даже умеренные изменения миокарда, могут привести к нарушению работы сердца.

Некоторые из них опасны, а некоторые не представляют никакой опасности и чаще всего связаны с возрастными изменениями в организме.

Существует ли опасность при изменениях в миокарде

Умеренные изменения в миокарде – достаточно распространенная патология, постепенно поражающая здоровые клетки сердечной мышцы. Медики утверждают, что это ведет к развитию и прогрессированию сердечной недостаточности. Рассмотрим, стоит ли проявлять беспокойство при диагностировании подобной патологии, что же это такое: умеренные нарушения в миокарде.

Такие изменения не всегда могут представлять опасность. Особенно если это не проявляется ярко выраженными симптомами. Часто патология обнаруживается во время очередного врачебного осмотра. Если человек не ощущает никаких проблем со стороны работы сердца, то, скорее всего, проявлять беспокойство не стоит. Поводом для визита к кардиологу должны стать:

 • боли в области сердца;
 • нарушения сердечного ритма;
 • одышка;
 • повышенное или пониженное давление;
 • слабость, сонливость.

Виды изменений в миокарде

Сердце человека на протяжении многих лет работает без перерыва. С годами это сказывается на состоянии миокарда. Такие изменения врачи классифицируют, как:

 • неспецифические изменения миокарда;
 • диффузные;
 • дистрофические;
 • метаболические.

Неспецифические изменения миокарда

Это абсолютно безопасные изменения, чаще всего выявляемые после обследования сердца при помощи ЭКГ. Связаны они с восстановительными функциями в сердечных мышцах. Возникает ситуация после:

 • нервных стрессов;
 • перенесенных инфекционных заболеваний;
 • нарушений питания;
 • злоупотребления алкоголем;
 • отравлений.

Этот процесс именуется реполяризацией. Опасности состояние не представляет, такие нарушения полностью обратимы.

Данные изменения не требуют никакой терапии, но при выявлении врачи рекомендуют обратить внимание на питание и образ жизни, чтобы не усложнять ситуацию. Если не выполнять рекомендации, данные врачом, то это может привести к развитию инфаркта, стенокардии, сердечной недостаточности.

Диффузные изменения

Наиболее распространена патология, равномерно поражающая сердечную мышцу.

Обычно это проявляется после серьезных воспалений в миокарде, побочных эффектов после приема лекарственных препаратов, нарушений водно-солевого баланса. Недуг приводит к изменениям обменных процессов, происходящих в миокарде.

Сердце не синтезирует достаточное количество кислорода из-за нехватки полноценного питания. Среди основных причин, приводящих к этому, медики выделяют:

 • избыточный вес;
 • злоупотребление алкоголем;
 • регулярные переохлаждения;
 • повышенные физические нагрузки;
 • стрессы;
 • хронические или инфекционные заболевания.

При своевременной диагностике и лечении процесс обратим. Иногда пациенту достаточно пересмотреть свой образ жизни, нормализовать питание, сократить физические нагрузки. Повышенная утомляемость, одышка, темные круги под глазами, вынуждают человека обратить внимание на работу своего сердца.

Дистрофические изменения в миокарде

Подобные изменения миокарда левого желудочка происходят из-за недостатка питательных веществ, получаемых сердечной мышцей. Это состояние в медицине еще именуют «кардиодистрофия», и возникает она по следующим причинам:

 • нарушениям в работе печени и почек, что провоцирует интоксикацию организма;
 • заболеваниям эндокринной системы, сахарному диабету;
 • частым нервным стрессам;
 • большим физическим нагрузкам;
 • анемии;
 • хроническим и инфекционным заболеваниям;
 • отравлениям и обезвоживанию организма;
 • нарушениям питания, ведущим к авитаминозу;
 • алкогольным или медикаментозным интоксикациям.

Часто подобное состояние сердечной мышцы диагностируется у школьников и студентов после умственных или эмоциональных перегрузок во время сдачи экзаменов.

Но в раннем детском возрасте изменения миокарда желудочков считается нормой, так как в этом возрасте у детей обменные процессы еще не совершенны.

Это же можно отнести к людям пожилого возраста, у кого эти процессы замедляются из-за возрастных изменений.

Метаболические изменения в миокарде

Подобные изменения считаются незначительными и определяются только после прохождения обследования ЭКГ. Человек не ощущает никаких перемен в своем состоянии: характерные признаки отсутствуют.

К таким изменениям приводят частые эмоциональные и физические перегрузки, стрессы, прием лекарственных препаратов определенной группы.

Лечение несложное и заключается в том, чтобы исключить все провоцирующие факторы.

Но рекомендованные кардиологом мероприятия необходимо выполнять.

Метаболические изменения способны привести к нарушению биохимического баланса. Это сокращает поступление кислорода к сердечной мышце, что впоследствии ведет к серьезным заболеваниям сердца и других органов.

Симптоматика изменений в миокарде

Любые нарушения в работе сердца могут проявляться следующими факторами:

 • частыми одышками после небольших нагрузок;
 • нехваткой воздуха;
 • постоянной усталостью, сонливостью;
 • снижением работоспособности;
 • мерцанием в глазах;
 • чрезмерной бледностью кожи;
 • темными кругами под глазами.

Если такие состояния отмечаются, значит, необходимо срочно отправляться на прием к кардиологу. Диагностика несложная и часто ограничивается лишь кардиограммой. Этого достаточно, чтобы поставить правильный диагноз.

Лечение

Если изменения в миокарде были своевременно диагностированы, лечение не представляет сложностей. Обычно врач назначает препараты, нормализующие сердечную деятельность, чтобы исключить развитие сердечной недостаточности. Как правило, это препараты, содержащие соли магния и калия. Это может быть «Панангин» или «Тромпангин».

Рекомендовано полностью пересмотреть режим питания, образ жизни, сократить физические нагрузки, исключить стрессы, отказаться от алкоголя и курения. На этом этапе лечения в терапевтический комплекс рекомендовано включить средства народной медицины.

Питание —  бессолевое или с минимальным содержанием соли. Можно употреблять нежирные сорта мяса и рыбы, приготовленные на пару или в духовке. Также рацион необходимо разнообразить продуктами, богатыми магнием, калием, железом. Это могут быть:

 • красная и черная икра;
 • печень;
 • отварной говяжий язык;
 • фрукты, особенно персики и абрикосы;
 • гранаты;
 • орехи, предпочтительно кешью;
 • инжир;
 • сухофрукты;
 • мед.

Во время лечения и профилактики сахар лучше не употреблять, заменить его медом, если нет аллергии на подобные продукты.

Средства народной медицины против изменений в миокарде

Нетрадиционная медицина имеет богатый опыт в лечении сердечных заболеваний. Большинство рецептов содержит растительные компоненты, действие которых носит успокоительный характер, а также они способны насытить организм необходимыми для нормализации сердечной деятельности компонентами. Это могут быть:

 • мята;
 • мелисса;
 • пустырник;
 • настойка пиона;
 • отвары из боярышника и шиповника;
 • клюква.

В качестве лечебно-профилактического средства можно приготовить уникальный и вкусный микс. Для этого понадобятся орехи, курага, изюм, чернослив, 2-3 лимона и мед.

Все берется в одинаковом количестве: не менее 300 грамм. Перемыть и перекрутить на мясорубке лимоны вместе с кожурой.

К полученной массе добавляют мед, все тщательно перемешивают, складывают в стеклянную банку и хранят в холодильнике.

Принимать средство необходимо утром натощак по 1-2 ложки. Это очень полезное средство, дающее организму богатый набор витаминов и микроэлементов. Его же используют при анемии, способную спровоцировать сердечную недостаточность.

Желательно вечернее время проводить на улице. Это могут быть пешие или велосипедные прогулки. Хорошая профилактика для сердца – плавание в бассейне. Забота о собственном сердце поможет сохранить его в здоровом состоянии на долгие годы.

Источник: https://1cardiolog.ru/bolezni-serdca/umerennye-izmeneniya-v-miokarde-chto-eto-takoe.html

Особенности метаболических изменений в миокарде: причины возникновения, варианты устранения

Патоморфологія міозиніндукованого пошкодження міокарда: експериментальне дослідження.

Сердце является основополагающей составляющей, которая состоит из нескольких компонентов. Существует огромный перечень болезней, которые способны проявиться в его разных частях. Как правило, большинство патологий имеют взаимосвязь непосредственно с миокардом, иными словами, мышечным слоем, который располагается в средней части органа.

Метаболические изменения являются следствием поражение миокарда.

Разновидности метаболических процессов

Некоторые больные, которые узнали о том, что у них произошли метаболические нарушения в миокарде, начинают паниковать, полагая, что заболели серьёзным недугом.

На самом деле, метаболические изменения назвать заболеванием невозможно, такой диагноз представляет собой комплекс биохимических реакций, которые неизбежно происходят внутри клеток.

Возникновение каких-то нарушений может отметить только врач на ЭКГ, так как при данном исследовании можно узнать о наличии отклонения от изолинии. Любые возникающие процессы подобного рода, как правило, провоцируют нарушение сократительного свойства сердечной мышцы.

 Если больной начинает страдать от патологий, имеющих хронический характер, сердце в первую очередь проявляет наличие нарушений в виде метаболических изменений, которые происходят в миокарде. Любые, даже умеренные метаболические изменения миокарда, включают в процесс такие биологические субстанции, как углеводы и белки.

Стоит отметить, что дело зачастую не обходится без ферментов и витаминов. Если врач отметил наличие лишь умеренных нарушений, вероятнее всего, они произошли ввиду неправильного режима жизни.

На появление изменений в миокарде влияет и образ жизнедеятельности пациента, при отсутствии правильного питания, курении развиваются различные болезни, такие как стенокардия или кардиомиопатия.

Если больному поставлен диагноз миокардиодистрофия или порок сердца, по всей вероятности, потребуется лечение посредством специальных лекарственных препаратов. Иногда приходится прибегать и к хирургическому вмешательству.

Симптоматика изменений в миокарде

Метаболические нарушения в миокарде имеют вещественную подоплёку. Зачастую причиной возникновения изменений в сердечной мышце становится анемия.

Нередки случаи, когда нарушения появились в результате переохлаждения или перегрева, после сильного стресса, непосильной физической нагрузки или общей интоксикация организма.

 Изменения миокарда левого желудочка чаще всего проявляются у спортсменов-профессионалов, так как слишком активный образ жизни негативным образом сказывается на задней нижней стенке сердца.

Как показывает практика, симптомы, сопровождающие изменения в миокарде, отличны друг от друга, многое зависит от причины возникновения нарушений. Кроме того, есть целый перечень симптомов, которые неоднозначно укажут на проявление патологии.

В таком случае речь идёт о регулярных болях, возникающих в груди, постоянной сонливости, появлении одышки и бледности кожных покровов. Необратимые процессы в миокарде могут проявляться наличием всех указанных симптомов, указывая на прогрессирование изменений.

Как только человек начал отмечать одышку и нехватку воздуха, ему необходимо в срочном порядке посетить врача. Исход может быть разным, установить картину клиники поможет установление первопричины.

Способы диагностики изменений

Диффузные метаболические изменения в миокарде можно диагностировать, прохождение ЭКГ помогает узнать о наличии сбоев на ранних стадиях.

Если имеет место развитие подобного процесса, впоследствии пациенту придётся пройти комплексное обследование, помогающие посредством данных на основе анализа кардиограммы установить верный диагноз.

 Данные на основе электрокардиографии помогают определить изменения на начальном этапе, при которых неприятная симптоматика себя ещё не успела проявить. Иногда нарушения носят временный характер, проявляясь после стрессов и физических перегрузок.

В такой ситуации необходимо обезопасить себя, устранив раздражающие факторы. Изменения миокарда левого желудочка встречаются куда чаще, нежели нарушения в других отделах. Это происходит ввиду того, что именно на этот участок сердца приходится наибольшая функциональная нагрузка.

Разновидности нарушений

Метаболические нарушения в миокарде могут быть диффузными или дисметаболическими. В зависимости от вида изменения устанавливается тип патологии. Так как такое нарушение имеет различную распространённость, могут отмечаться как очаговые, так и диффузные варианты изменений.

Первая разновидность нарушения появляется как результат воспаления, которое, вероятнее всего, появилось из-за непосильной физической нагрузки или употребления определённых медикаментов. Изменения второго типа (диффузные) появляются при неправильном водно-солевом обмене.

Если не обращаться к врачу, последствия такого недуга предсказать сложно.

Нарушения дисметаболического характера, которые проявляются в сердечной мышце, могут возникать ввиду нарушений, которые зависят от различных процессов, ежедневно протекающих в клетках организма. Чаще всего подобным страдают пациенты, у которых диагностирована стенокардия или ИБС.

В этом случае нарушается процесс кровообращения, сердце не получает достаточного количества кислорода, а также жизненно-важных питательных компонентов. Нарушение, которое происходит в миокарде, может проявляться в виде рубцов. Чаще всего подобное возникает в результате инфаркта, когда проявляется некроз.

Рубцы чаще образовываются по задней стенке.

Лечение изменений сердечной мышцы

Происходящие в миокарде процессы, как правило, требуют грамотного лечения. Чаще всего больным назначают различные лекарственные препараты, которые способны благоприятно воздействовать на обмен веществ, который происходит в сердечной мышце.

Среди наиболее эффективных средств: «Триметазидин», «Инозин», «Милдронат». Наряду с этими препаратами необходимо принимать лекарства, которые стимулируют нормализацию кровотока.

Как показывает практика, в такой ситуации роль играет непосредственно установление первопричин, из-за которых произошло нарушение метаболизма.

Если говорить про «Триметазидин», то это средство, которое содержит компоненты, улучшающие состояние сердечной мышцы в момент кислородного голодания.

Вместе с тем отмечаются улучшения, которые связаны с восстановлением изменённых клеток сердца, нормализацией сократимости мышцы.

Такое средство назначается больным в виде таблеток, применять которые необходимо ежедневно по 2 раза. Средство не назначается детям, возраст которых не достиг 18 лет.

Если врачом после обследования назначается «Инозин», в результате лечения будет уменьшена выраженность симптоматики, вместе с тем улучшится кровоснабжение, будут восстановлены функции газообмена. Стоит отметить, что такое средство может применяться как в виде таблеток, так и посредством инъекций.

 Такое средство, как «Милдронат», способно отрегулировать обменные процессы. Препарат эффективен благодаря детоксицирующим функциям. Данное средство оказывает благоприятное воздействие на кровообращение, которое протекает в мозговом и коронарном отделениях.

Милдронат применяется ежедневно по 2 раза в день.

Последствия изменений

Метаболические процессы, которые проявляются в сердечной мышце, провоцируют кислородное голодание. Кроме того, изменения в миокарде способствуют регулярному скоплению молочной кислоты.

Подобное изменение в мышцах сердца повышает количество натрия, одновременно влияя на уменьшение калия и гликогена. Если вовремя не обратиться к врачу, в организме начнут происходить морфологические отклонения.

Подобные проявления могут иметь два варианта исхода: при первом всё со временем проходит, оставляя в клетках ядра. Второй вариант исхода влечёт разрушение ядер, ввиду чего развивается некроз.

 Метаболизм миокарда влияет на развитие кардиомиопатии, которая относится к разряду тяжелейших патологий, влекущих сердечную недостаточность. В таком случае вероятность на благополучный исход крайне мала. При миокардиодистрофии затрагивается неблагоприятным образом сократительная способность сердечной мышцы.

Профилактические мероприятия

Проявления подобного характера требуют профилактических действий. Сердце нуждается в увеличении физической активности, правильном питании и грамотно составленном режиме. Чтобы появились улучшения в миокарде, необходимо уделять время прогулкам на свежем воздухе, полезно заниматься плаваньем.

В том случае, если предпосылкой изменений стали хронические недуги, не следует избегать консультаций врача. Дело в том, что многие страдающие от проблем с сердцем могут позволить себе только ЛФК. Увеличивают шансы на благоприятный исход массаж, обертывания, криотерапия.

Некоторым может быть полезна миостимуляция и гирудотерапия.

Заключение

Метаболические нарушения в миокарде могут привести к разному исходу, который будет зависеть не только от индивидуальных особенностей организма. Чтобы увеличить шансы на выздоровление, нежелательно злоупотреблять алкоголем, важно отказаться от курения.

Не менее важно следить за рационом, не садясь на жёсткие диеты. В питании необходимы углеводы, следует уменьшить потребление соли, увеличивать количество съедаемых овощей и фруктов. В рацион необходимо включать зелень и сухофрукты.

Поглощаемую пищу нужно разделять на дробные порции.

Источник: https://kardiodocs.ru/heart/serdce/vyzyvayutsya-ustranyayutsya-metabolicheskie-izmeneniya-v-miokarde.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.