Ксефокам у лікуванні хронічного больового синдрому у хворих на злоякісні новоутворення

Содержание

Особливості хронічного больового синдрому при запальних захворюваннях суглобів та ефективність контролю болю на тлі корекції тривожно-депресивних розладів | Ревматологический журнал

Ксефокам у лікуванні хронічного больового синдрому у хворих на злоякісні новоутворення

Резюме. Мета дослідження — визначити клінічний перебіг хронічного больового синдрому у пацієнтів із запальними захворюваннями суглобів та ефективність контролю болю залежно від корекції тривожно-­депресивних розладів.

Обстежено 172 особи із хронічним больовим синдром, зумовленим запальними захворюваннями суглобів, визначали інтенсивність больового синдрому за ВАШ, активність запального процесу, рентгенологічну стадію враження суглобів, наявність і рівень тривожних та депресивних розладів за шкалами PHQ-9 та HARS-14.

Результати дослідження свідчать про те, що вираженість болю не завжди відповідає ступеню органічних змін опорно-рухового апарату за даними рентгенографії, активності захворювання, функціонального порушення суглобів, але корелює із тривалістю хвороби, характером лікування, частотою тривожно-депресивних розладів.

Встановлено більш значуще поліпшення больового синдрому серед пацієнтів, які отримували лікування, спрямоване на корекцію тривожно-­депресивного синдрому, що свідчить про додаткову модальність у веденні пацієнтів із хронічним болем, зумовленим запальними захворюваннями суглобів за наявності тривожно-депресивних розладів.

ВСТУП
Больовий синдром — найчастіший прояв патології опорно-рухового апарату, що є саме тим фактором, який значно погіршує якість життя хворих. У ревматологічній практиці найчастіше відзначається хронічний біль, який, як відомо, має три основні складові: ноцицептивний біль, центральна сенситизація (нейропатичний біль), психологічні фактори (депресія) [1, 2, 9].

Слід зазначити, що навіть при артриті інтенсивність больових відчуттів далеко не завжди корелює з вираженістю інших ознак запалення [2, 5, 15]. Виражений больовий синдром часом спостерігається при практично повній відсутності припухлості суглобів і нормальних показниках лабораторних тестів.

Відзначимо, що 30–60% пацієнтів із вираженими змінами за даними рентгенографії повністю асимптоматичні, в той час як 10% пацієнтів із болем середньої вираженості й сильним болем мають нормальну картину рентгенограм [2].

Також існують дані, що наявність остеофітів та звуження суглобової щілини незалежно співвідносяться з болем у суглобах при остеоартрозі кисті [3].

Можна припустити, що в подібних випадках інтенсивність больових відчуттів може наростати за рахунок таких чинників, як порушення мікроциркуляції, м’язовий спазм, зниження порогу больової чутливості, нейропатичний компонент та зміна психологічного профілю пацієнта [4, 10, 13, 14].

Проте на сьогодні відсутні рекомендації щодо комплексного лікування пацієнтів із хронічним болем з урахуванням основних складових патогенезу в осіб із запальними захворюваннями суглобів як на рівні EULAR, так і національних настанов.

Слід зазначити, що лише у рекомендаціях Британського товариства ревматології та Британського товариства спеціалістів у галузі ревматології з лікування ревматоїдного артриту 2009 р. є вказівки щодо необхідності корекції депресивних розладів при лікуванні пацієнтів із ревматоїдним артритом [6].

Адже за результатами клінічних досліджень встановлено, що близько 40% пацієнтів із ревматоїдним артритом страждають на депресію. Існують також дані про те, що депресія впливає як на рівень розладів, так і на непрацездатність пацієнтів із запальними захворюваннями суглобів.

Депресія також впливає на гостроту ревматоїдного артриту та спричиняє більш високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань [6, 11, 12]. У рамках діяльності NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) проведено комплексне дослідження лікування депресії. Проте доступно дуже мало даних про підхід у лікуванні цих пацієнтів.

Таким чином, адекватна терапія хронічного больового синдрому при запальних захворюваннях суглобів у хворих ревматологічного профілю досі залишається серйозною проблемою.

Мета роботи — визначити клінічний перебіг хронічного больового синдрому у пацієнтів із запальними захворюваннями суглобів та ефективність контролю болю залежно від корекції тривожно-депресивних розладів.

Об’єкт і методи дослідження

Обстежено 172 пацієнти, які перебували на лікуванні в ревматологічному відділенні Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова. Серед них 59 (34,30%) чоловік і 113 (65,70%) жінок віком від 18 до 63 років (середній вік — 40,41±6,36 року).

Період спостереження — 3 міс. Тривалість захворювання становила від 3 до 280 міс (в середньому — 95,41±8,11 міс).

У обстежених пацієнтів відзначали такі клінічні діаг­нози, як ревматоїдний артрит — 99 (57,56%), остеоартоз з явищами синовіту — 28 (16,28%), серонегативну артропатію — 45 (26,16%).

Усім хворим проведено загальноклінічне обстеження, оцінку інтенсивності болю за ВАШ у стані спокою та при фізичному навантаженні, встановлення ступеня функціонального порушення суглобів (ФПС), загальне та біохімічне дослідження крові з визначенням швидкості осідання еритроцитів, ревматоїдного фактора, С-реактивного протеїну; рентгенографію уражених суглобів із визначенням рентгенологічної стадії захворювання.

Критеріями включення були: наявність запальних захворювань суглобів, які супроводжуються хронічним больовим синдромом (ревматоїдний артрит, остеоартроз із явищами синовіту, серонегативна артропатія), та верифікованих згідно із рекомендаціями Американського коледжу ревматологів, регламентованих у наказі від 12.10.2006 р. № 676 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ревматологія» МОЗ України [7, 8], згода на проведення анкетування.

Критеріями виключення були: ІІІ ступінь активності запального процесу, ІV рентгенологічна стадія ураження суглобів, гострий біль запального характеру (подагра, гостра ревматична лихоманка, гострий артрит, травматичний характер болю (травма до 1 міс, переломи до 6 міс), септичний стан, підтверджений неврологічний діагноз, відмова пацієнта від заповнення опитувальника про своє самопочуття.

Усіх хворих було розподілено на 3 групи залежно від інтенсивності болю за шкалою ВАШ: 1-ша група (n=42) — пацієнти зі слабо вираженим болем, 2-га (n=109) — з помірним болем, 3-тя (n=21) — сильний біль, усі групи були порівняні за віком і статтю. У подальшому аналізували взаємозв’язок інтенсивності болю з активністю процесу, базисною терапією, ступенем функціональних порушень суглобів, рентгенологічною стадією.

На другому етапі дослідження в усіх хворих оцінювали рівень тривожного та депресивного стану з використанням анкети про самопочуття PRIME-MD (Quick Guide to PRIME-MD Patient Health Questionare, PHQ) та за допомогою шкали Гамільтона HARS — 14, які розроблені для застосування в загальній медичній практиці та заповнювалися самим пацієнтом. У подальшому оцінювали взаємозв’язок між виявленими тривожно-депресивними розладами та інтенсивністю больового синдрому, ступенем ФПС, віком, базисною терапією; оцінювали динаміку інтенсивності больового синдрому залежно від корекції психосоматичних розладів.

При виявленні симптомів тривоги, депресивних розладів та за наявності згоди пацієнти (n=60) отримували лікування, спрямоване на корекцію психосоматичного статусу, яке призначалося психотерапевтом. Інші хворі з тривожно-депресивними розладами (n=28) отримували лише стандартну терапію.

Повторно анкетування за шкалою PHQ та Гамільтона HARS — 14 проводили через 10 діб та 21 добу всім пацієнтам.

Основним критерієм ефективності терапії тривожно-депресивних розладів була редукція сумарного бала шкали Гамільтона HARS — 14 та шкали PHQ за даними обстеження через 21 добу на >50% порівняно з вихідним рівнем.

Досліджувані величини представлені у такому вигляді: вибіркове середнє значення ± стандартна похибка вибіркового середнього значення. Оцінку різниці сукупностей вибірки проводили, використовуючи t-критерій Student. Ступінь взаємозв’язку між парами незалежних ознак, виражених у кількісній шкалі, визначали за допомогою коефіцієнта рангової кореляції P.

 Spearman — r. Для порівняння середніх значень кількісного, нормально розподіленої ознаки у групах, число яких більше двох, користувалися параметричним однофакторним аналізом варіацій (ANOVA). Усі статистичні процедури проводили з використанням пакетів прикладних програм «Microsoft Excel 2000» (Microsoft), «STATISTICA for Windows 6.0» (StatSoft Inc.).

Результати та їх обговорення

Найпоширенішими скаргами серед пацієнтів із хронічним больовим синдром, зумовленим запальними захворюваннями суглобів, були: біль у суглобах — у 172 (100%) хворих, біль у хребті — у 121 (70,3%), порушення функції ходіння — у 84 (48,8%), обмеження здатності до самообслуговування — у 89 (51,7%). У обстежених хворих виявлено такі симптоми: ураження суглобів: поліартрит — у 164 (95,3%), моноартрит — у 8 (4,7%), сакроілеїт — у 38 (22,1%), явища синовіту — у 28 (16,3%), стартова скутість — у 76 (44,2%), обмеження рухомості в суглобах — у 165 (95,3%), деформація суглобів — у 168 (97,7%), контрактури — у 41 (23,8%), ентезопатія — у 40 (23,3%), крепітація при рухах — у 51 (28,9%), явища увеї­ту — у 7 (4,1%), ураження судин: синдром Рейно — у 42 (24,4%), васкуліт — у 18 (10,5%), livedo reticularis — у 26 (15,1%).

При клінічному та інструментальному обстеженні 172 пацієнтів встановлено такі ураження внутрішніх органів та нервової системи в рамках основного захворювання: міокардитичний кардіосклероз у 151 (87,8%) хворого, ураження нервової системи у 91 (52,9%), ураження нирок: нефропатія — у 63 (36,6%), гематологічні зміни: анемія — у 32 (18,6%), тромбоцитопенія — у 22 (12,8%).

На початку спостереження середня оцінка вираженості болю за шкалою ВАШ становила 7,1±1,14 см у стані спокою та 8,84±1,03 — при фізичному навантаженні (табл. 1). У 42 (21,5%) пацієнтів інтенсивність болю за шкалою ВАШ (табл.

2) трактувалася як «слабкий», у 109 (60,5%) — «помірний» та у 21(18,0%) хворого визначено «сильний біль». ФПС І ступеня встановлено у 52 (30,2%) хворих, ФПС ІІ — у 95 (55,2%), ІІІ ступеня — у 25 (14,6%) хворих. Серед обстежених переважали хворі з ІІ ступенем активності — 75 (43,6%).

У більшості пацієнтів встановлено І та ІІ рентгенологічну стадію ураження суглобів — у 55 (31,9%) та 63 (36,6%) хворих відповідно.

Таблиця 1

Характеристика хворих

Показникn=172
Стать, Ч:Ж59:113
Вік, років40,41±6,36
Тривалість захворювання, міс95,41±8,11
Ревматоїдний артрит, n (%)99 (57,56)
Остеоартоз з явищами синовіту, n (%)28 (16,28)
Серонегативна артропатія, n (%)45 (26,16)
Інтенсивність болю у стані спокою за ВАШ, см7,1±1,14
Інтенсивність болю при фізичному навантаженні за ВАШ, см8,84±1,03
ФПС, n (%)
І ступінь52 (30,2)
ІІ ступінь95 (55,2)
ІІІ ступінь25 (14,6)
Ступінь активності, n (%)
І ступінь48 (33,3)
ІІ ступінь75 (43,6)
Рентгенологічна стадія ураження суглобів, n (%)
І стадія55 (31,9)
ІІ стадія63 (36,6)
ІІІ стадія20 (11,6)

Таблиця 2

Активність запального процесу, стадія ФПС, рентгенологічна стадія залежно від інтенсивності болю за ВАШ

ПоказникГрупа1-ша (ВАШ 6 см) (n=21)
Інтенсивність болю за ВАШ у стані спокою, см1,81±0,56*4,96±0,46*7,47±1,09*
Інтенсивність болю за ВАШ при фізичному навантаженні, см2,14±0,835,44±0,56*8,56±0,89*
ФПС, n (%)
І ступінь16 (40,50)20 (19,30)14 (66,70)*
ІІ ступінь26 (59,50)64 (59,60)*5 (23,80)
ІІІ ступінь0 (0)25 (21,10)2 (9,50)*
Ступінь активності, n (%)
І ступінь18 (42,90)26 (24,80)14 (66,70)*
ІІ ступінь24 (47,60)83 (44,00)*7 (33,30)
Рентгенологічна стадія враження суглобів, n (%)
І стадія23 (54,80)19 (17,40)6 (23,80)
ІІ стадія14 (33,30)24 (22,30)10 (47,60)*
ІІІ стадія5 (8,30)66 (23,80)5 (19,00)*

При аналізі отриманих даних встановлено, що інтенсивність болю за ВАШ корелює з тривалістю захворювання, рентгенологічною стадією ураження суглобів (r=–0,43; p

Источник: http://www.rheumatology.kiev.ua/article/3062/osoblivosti-xronichnogo-bolovogo-sindromu-pri-zapalnix-zaxvoryuvannyax-suglobiv-ta-efektivnist-kontrolyu-bolyu-na-tli-korekcii-trivozhno-depresivnix-rozladiv

Онкогематологія

Ксефокам у лікуванні хронічного больового синдрому у хворих на злоякісні новоутворення

П.В. Безносенко, И.Н. Полищук, О.А. Доринова, А.О. Попова, В.В. Зовтун

Областной онкодиспансер, Николаев

В последние годы в Николаевской обл., как и по Украине в целом, растет заболеваемость злокачественными лимфомами (впервые заболевшие в 2009 г. — 28 пациентов, в 2010 г. — 41 пациент). Все чаще заболевают молодые люди работоспособного детородного возраста. Повышение эффективности безрецидивного периода путем оптимизации схем химиотерапии.

Проанализированы все случаи первичной лимфомы Ходжкина за 2010 г., «леченные методом химиотерапии с последующей локорегиональной лучевой терапией на остаточный очаг» у пациентов с морфологически подтвержденным диагнозом лимфомы Ходжкина.

Лечение получили 24 пациента І–ІІ стадии, которым проведено от 4 до 6 курсов ПХТ, из них в индукции ремиссии использованы схемы COPP, ABVD. І группа пациентов COPP составила 21% (5). ІІ группа пациентов ABVD составила 79% (19).

Эффективность схем оценивалась объективно рестадированием по степени уменьшения лимфоузлов (КТ, УЗИ, биохимический и общий анализ крови, оценка состояние по ECOG).

Результаты. Полная ремиссия достигнута у 40% (2) больных лимфомой Ходжкина в І группе; у 63% (12) во ІІ группе. ЧР (частичная ремиссия) в І группе — 40% (2), ІІ группа — 37%. Рецидивы.

В І группе до 1 года — 20% (1). Смерти в возрасте до 1 года не зафиксировано.

У всех больных ІІ группы, где использовались блеомицин и доксорубицин клинически, отмечалось исчезновение лимфоузлов еще до применения лучевой химиотерапии.

Стандартное лечение пациентов с лимфомой Ходжкина І–ІІ стадии схемой ABVD позволяет добиться большего числа ответов и полных ремиссий на цитостатическую терапию.

Особенности лечения больных лимфопролиферативными заболеваниями с аутоиммунным синдромом

Н.А. Бут, П.Е. Каплан, Е.А. Ярчук, И.В. Сидоренко, Е.Б. Климковская, Ю.Н. Шинкаренко

В последние 20 лет отмечается увеличение количества больных с неходжкинскими лимфомами более чем на 50%.

Дефект иммунокомплексного звена иммунитета у этих больных часто приводит к различным клиническим проявлениям аутоиммунного синдрома: цитопения, гемолиз, геморрагический васкулит.

В последние 10 лет в практику химиотерапевтов вошли моноклональные антитела (мабтера, мабкомпат и т.д.). В силу появившихся возможностей, ведение таких больных изменилось.

В работе рассмотрено лечение 17 больных с ХЛЛ и 6 больных с неходжкинской лимфомой на стадии лейкемизации, которые имели проявления аутоиммунного синдрома в виде цитопении или гемолиза.

При оценке сравнительной эффективности проводимой терапии с применением моноклональных антител рассматривались следующие критерии: длительность курса лечения, количество рецидивов гемолиза на протяжении 5 лет, длительность безрецидивного периода.

За последние 10 лет в Днепропетровской обл. на 34% возросла заболеваемость агрессивными формами лимфом с лейкемизацией, на 12% увеличилось количество больных ХЛЛ.

В 93% рассмотренных случаев аутоиммунных осложнений лечение проводилось кортикостероидами в сочетании с курсом полихимиотерапии по схеме COP или CHOP, в 7% случаев мабтерой в монорежиме или в сочетании с курсом ПХТ.

В последних случаях длительность курса лечения в среднем на 2 нед меньше, чем традиционными методами. Частота рецидивов аутоиммунного синдрома снижалась в 3 раза, длительность безрецидивного периода составила от 1,5 лет до 3,5 лет.

У больных с лимфопролиферативными заболеваниями и вторичным аутоиммунным синдромом мабтера является препаратом выбора.

Аутоиммунная гемолитическая анемия при в-клеточном хроническом лимфолейкозе: клинико-иммунофенотипические параллели

Е.В. Вильчевская, В.В. Тютюнник, Н.С. Коваленко, И.Г. Ложечник, О.С. Пино

ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им.В.К.Гусака» НАМН Украины, Донецк

Среди цитопенических синдромов, часто осложняющих течение хронического лимфолейкоза (ХЛЛ), преобладает аутоиммунная гемолитическая анемия (АИГА). В исследование включены 115 пациентов с В-ХЛЛ, которые находились на лечении в отделении онкогематологии для взрослых ГУ «ИНВХ им.В.К.

Гусака» НАМН Украины в период с 2008 по 2010 г. Из наблюдаемых нами за 3 года 115 больных В-ХЛЛ у 7 (5,7%) пациентов течение болезни осложнялось развитием АИГА в различные периоды развития лейкоза. Средний возраст больных с В-ХЛЛ, осложненным АИГА, составлял 58 лет. Все пациенты имели продвинутые стадии ХЛЛ: III ст.

 — у 43% больных и IV — у 57% по K. Rai.

В результате иммунофенотипирования образцов костного мозга пациентов с АИГА было выявлено, что иммунофенотип соответствовал относительно зрелым В-лимфоцитам с выраженной экспрессией В-линейных антигенов CD19, CD20, CD22, CD23, Т-линейного антигена CD5 и клональностью по одной из цепей иммуноглобулинов κ или λ.

Позитивные по антигену клетки имели также характеристику «средняя интенсивность флюоресценции» (СИФ), которая отражает плотность присутствия маркера на мембране. Мы проанализировали СИФ характерных для В-ХЛЛ антигенов в подгруппе пациентов с проявлениями АИГА и без таковых.

Оказалось, что плотность присутствия В-линейных антигенов CD19, CD20, CD22, CD23 в подгруппе пациентов с АИГА с высокой статистической значимостью ниже, чем в среднем у пациентов без проявления АИГА.

Для антигена CD5 такой тенденции снижения СИФ не отмечалось. Следует отметить, что плотность присутствия на клеточной мембране антигена CD5 у пациентов с признаками гемолитической аутоиммунной анемии было достоверно выше (р 0,05). Полный ответ констатирован только у 2 пациентов 2-й группы.

Очень хороший частичный ответ достигнут у 4 человек 1-й и 6 человек 2-й группы (р>0,05). Частичный ответ у 6 и 8 чел соответственно (р >0,05). Медиана выживаемости без прогрессирования заболевания составила в 1-й группе 16,4 мес, во 2-й группе — 24,1 мес (р0,05). Побочные эффекты различной степени выраженности отмечены у 57,9% в 1-й и у 70,8% во 2-й группе (р>0,05).

Тромбоэмболические осложнения развились у 3 человек: у 2 пациентов из 1-й и 1 пациента из 2-й группы.

Периферическая нейропатия возникла у 7 человек (3 и 4 человека, соответственно), сонливость — у 17 человек (7 и 10 человек, соответственно), головокружение — у 10 чел (4 и 6 человек, соответственно), диспепсические симптомы — у 10 человек (4 и 6 человек, соответственно), инфекционные осложнения  —у 10 человек (4 и 6 человек, соответственно).

Талидомид в комбинации с дексаметазоном либо совместно с мелфаланом и преднизолоном является эффективным средством лечения множественной миеломы.

Выживаемость без прогрессирования множественной миеломы при применении комбинации талидомида с мелфаланом и преднизолоном выше, чем при комбинации талидомида с дексаметазоном.

Общая выживаемость и частота побочных эффектов при этих двух схемах лечения, по нашим данным, достоверно не отличаются.

Паклитаксел в комбинированной химиотерапии диссеминированного рака шейки матки

А.В. Забунов, Л.А. Дударева-Истру, А.Г. Мунтяну, С.В. Сидорова

М.С.П.У. Институт Онкологии Кишинев, Молдова

Химиотерапия традиционно применяется у больных с рецидивами и метастазами рака шейки матки (РШМ), после проведенного ранее радикального лечения. Эффективность химиотерапии не превышает 30%, а большинство больных умирает в течение 6–8 мес с момента развития прогрессирования заболевания.

Ранее (GOG 169) было показано, что добавление паклитаксела к цисплатине повышает частоту объективного эффекта (36% против 19%) и продолжительность времени до прогрессирования (4,8 против 2,8 мес).

Целью работы была оценка эффективности и побочных эффектов комбинации паклитаксел + цисплатин у больных диссеминированным РШМ.

В исследование было включено 24 больных диссеминированным РШМ, ECOG 0–2, ранее не получавших химиотерапию по поводу рецидивов и метастазов. У 18 пациенток в анамнезе была лучевая терапия, в том числе у 5 в сочетании с цисплатином, у 6 — комбинированное лечение.

Всем больным проводилось лечение по следующей схеме: паклитаксел 135 мг/м/2 в/в инфузия в течение 3 ч с премедикацией в 1-й день, цисплатин 50 мг/м/2 в/в инфузия в 1-й день. Лечение повторялось каждые 3–4 нед. У 3 больных с признаками компенсированного гидронефроза цисплатин был заменен на карбоплатин (AUC -5).

Количество проведенных курсов — 56 (в среднем 2,4). Эффективность терапии и токсичность оценены у всех больных.

Полная регрессия (ПР) опухоли была достигнута у 1 (4,2 %) больной с множественными метастазами РШМ в легкие, продолжительностью 4,9 мес.

Частичная регрессия опухоли (ЧР >50%) была зафиксирована у 8 (33,3%) больных, стабилизация опухолевого процесса — у 9 (37,5%), прогрессирование заболевания после первого курса химиотерапии отмечено у 6(25%) больных. Объективный эффект (ПР+ЧР) данной комбинации составил 37,5%.

Средняя продолжительность достигнутых регрессий составила 3,7±0,6мес, средняя продолжительность жизни — 8,7±0,4 мес. Эффект чаще достигался при отдаленных метастазах, чем при внутритазовых рецидивах (50,2% и 28,8%, соответственно).

Лечение осложнилось нейтропенией (G1+G2) у 8 больных, анемией (G1+G2) — у 9, диареей (G1+G2) — у 5 больных. Периферическая нейропатия (G1) зафиксирована у 7 больных, артралгия, миалгия, астения — у 11.

Комбинация паклитаксел + цисплатин является эффективным режимом химиотерапии у больных с рецидивами и метастазами РШМ после ранее проведенного лучевого или комбинированного лечения с допустимым профилем токсичности.

Аутологичная трансплантация стволовых гемопоэтических клеток (АТСГК) у пациентов с рефрактерной формой лимфомы Ходжкина

Е.Е. Караманешт, Ю.М. Шестовская, И.С. Коренькова, Л.А. Душко, К.В. Резцова, Е.И. Маковей, Е.А. Турчановский, О.Н. Яремчук, В.Г. Чуйский, Н.И. Костюкова, В.И. Хоменко

Киевский центр трансплантации костного мозга

Известно, что пациенты с химиочувствительными рецидивами лимфомы Ходжкина имеют большую вероятность длительной безрецидивной выживаемости после высокодозовой химиотерапии и АТСГК. В настоящей работе проанализированы результаты терапии крайне неблагоприятной группы из 45 пациентов, которые не ответили на сальвадж-терапию или прогрессировали до ВДХТ.

С февраля 2001 по октябрь 2009 г. 22 мужчины (48,9%) и 23 женщины (51,1%) с прогрессирующей лимфомой Ходжкина получили высокодозовую химиотерапию и АТСГК. Средний возраст пациентов составил 28,9 лет (диапазон 13–54). Среди них у 26 пациентов (57,8%) отмечено первично-рефрактерное течение, у остальных — рецидив заболевания.

Среднее количество циклов предшествующей терапии — 9 (диапазон 3–30), лучевую терапию в анамнезе получали 35 пациентов (77,8%). Количество пациентов, первичная терапия которых была плохо стандартизирована (неадекватный выбор режимов, увеличение интервалов между циклами, занижение доз, неверная оценка ответов и т.д.) составило 18 (40%).

Этой группе больных была проведена 51 аутотрансплантация и 1 — аллогенная. Медиана количества CD 34+ клеток в трансплантате составила 6,6·106/кг (диапазон 1,97–18,8·106/кг). Сальвадж-терапия в большинстве случаев строилась на основе препаратов платины (DHAP, ESHAP и похожие), ее получили 42 пациента (93,3%). Более одной линии сальвадж-терапии получили 15 пациентов (33,3%).

ВДХТ (кондиционирование) перед трансплантацией практически у всех анализированных проводилась по схеме ВEAM.

При средней продолжительности наблюдения в 19,3 мес (диапазон 2,2–99,9) общая выживаемость (ОВ) составила 65,4%, а выживаемость без прогрессирования (ВБП) 43,5%.

Летальность, связанная с трансплантацией, в этой группе составила 6,67%, в то время как в «химиочувствительной» группе — 2,7%.

Достоверно выше (р=0,033) выживаемость (OВ и ВБП) оказалась у пациентов, которым было введено более 8,0·106/кг CD 34+ клеток.

Прогностически неблагоприятные категории пациентов также могут быть включены в программы трансплантации. Количество трансплантированных стволовых клеток может позитивно влиять на результат терапии.

Роль Ki-67 в прогнозі перебігу ідіопатичного мієлофіброзу

О.А. Карнабеда1, С.В. Нікулін2, Д.О. Шапочка3

1Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра внутрішньої медицини № 1, Київ
2Миколаївська обласна лікарня (відділення гематології)
3Інститут експерементальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького, Київ

Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених вивченню ідіопатичного мієлофіброзу (ІМФ) залишається невирішеною і дискутабельною значна частина питань, таких як невизначеність клінічного перебігу, пов’язаного з неоднорідністю захворювання, термін початку лікування, тактика лікування та прогноз в цілому.

Ki-67 (маркер проліферації), який експресується на всіх клітинах, що вийшли з G0-фази, дозволяє визначити саме прихований проліферативний потенціал даної пухлини і судити про ступінь злоякісності, а також розділити пацієнтів на групи з відносно сприятливим і несприятливим прогнозом.

Метою дослідження було визначення прогностичного значення Кі-67 у хворих на ідіопатичний мієлофіброз. Зроблено ретроспективний аналіз історій хвороби 5 пацієнтів з ІМФ. Всім хворим проведені загальні клініко-гематологічні дослідження.

Діагноз було встановлено на основі результатів гістологічного вивчення кісткового мозку (КМ). У гістологічних препаратах КМ імуногістохімічним методом визначали рівень експресії Ki-67 і стан стромального та гемопоетичного компонентів з оцінкою ступеня ретикулярного фіброзу.

Статистичну обробку результатів дослідження проводили з використанням програм Statistica 6,0 Statsoft та SPSS17,0.

На підставі аналізу 15 полів зору при збільшенні 600х розраховували значення індексу мічення (числа Ki-67 антигенпозитивних клітин на 100 клітин КМ), які в середньому (+ SD) становили 29,7 ± 9,2. Індекс Ki-67 збільшувався із зменшенням гемопоетичної тканини (р

Источник: https://www.clinicaloncology.com.ua/article/2057/onkogematologiya

Ксефокам

Ксефокам у лікуванні хронічного больового синдрому у хворих на злоякісні новоутворення

  • Нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) [НПВС — Оксикамы]

Состав

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой1 табл.

активное вещество:
лорноксикам4 мг
8 мг
вспомогательные вещества: магния стеарат; повидон (К25); натрия кроскармеллоза; целлюлоза; лактозы моногидрат
оболочка пленочная: макрогол (6000); титана диоксид; Е171; тальк; гипромеллоза

Описание лекарственной формы

От белого до белого с желтоватым оттенком цвета продолговатые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с надписью вдавлением «L04» (таблетки 4 мг) и «L08» (таблетки 8 мг).

Фармакологическое действие

Фармакологическое воздействие – обезболивающее, противовоспалительное.

Фармакодинамика

Оказывает выраженное обезболивающее и противовоспалительное воздействие. Лорноксикам обладает сложным механизмом действия, в основе которого лежит подавление синтеза ПГ, обусловленное угнетением активности изоферментов ЦОГ. Кроме того, лорноксикам угнетает высвобождение свободных радикалов кислорода из активированных лейкоцитов.

Анальгетический результат лорноксикама не связан с наркотическим действием.

Препарат Ксефокам® не оказывает опиатоподобного действия на ЦНС и, в отличие от наркотических анальгетиков, не угнетает дыхания, не вызывает лекарственной зависимости.

Фармакокинетика

Лорноксикам быстро и практически полностью всасывается из ЖКТ после приема внутрь. При этом Сmax в плазме достигается где-то через 1–2 ч. Прием пищи понижает Сmax на 30% и увеличивает Тmах до 2,3 ч. Абсолютная биодоступность лорноксикама составляет 90–100%.

Лорноксикам присутствует в плазме как правило в неизмененном виде и, в меньшей степени, в форме гидроксилированного метаболита, который не обладает фармакологической активностью.

Связывание лорноксикама с белками плазмы (как правило с альбуминовой фракцией) составляет 99% и не зависит oт его концентрации.

Т1/2, в среднем, составляет 4 ч и не зависит от концентрации лекарства. Лорноксикам полностью метаболизируется в печени. В метаболизме участвует изофермент CYP2C9. Где-то 1/3 метаболитов выводится из организма почками и 2/3 — желчью. У лиц приклонного возраста, а также у пациентов с почечной или печеночной недостаточностью не обнаружено значимых изменений фармакокинетики лорноксикама.

Показания препарата Ксефокам®

кратковременное лечение болевого синдрома различного происхождения;

симптоматическая терапия ревматических заболеваний (ревматоидный артрит, остеоартроз, анкилозирующий спондилит, суставной синдром при обострении подагры, ревматическое поражение мягких тканей).

Противопоказания

известная повышенная чувствительность/аллергия к лорноксикаму или к одному из компонентов лекарства;

полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа или околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты и других НПВС (в т.ч. в анамнезе);

геморрагический диатез или нарушения свертываемости крови, а также пациенты, перенесшие операции, сопряженные с риском кровотечения или неполного гемостаза;

период после проведения аортокоронарного шунтирования;

эрозивно-язвенные изменения слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки, активное желудочно-кишечное кровотечение;

цереброваскулярное или иное кровотечение;

рецидивирующая язва желудка или повторные желудочно-кишечные кровотечения;

желудочно-кишечные кровотечения, связанные с приемом НПВС, в анамнезе;

воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит) в фазе обострения;

декомпенсированная сердечная недостаточность;

выраженная печеночная недостаточность или активное заболевание печени;

выраженная почечная недостаточность (уровень сывороточного креатинина более 300 мкмоль/л), прогрессирующие заболевания почек;

подтвержденная гиперкалиемия, гиповолемия или обезвоживание;

беременность, период грудного вскармливания;

детский возраст до 18 лет (из-за отсутствия клинических данных по его применению у этой возрастной группы).

С осторожностью: эрозивно-язвенные поражения и кровотечения из ЖКТ (в анамнезе); умеренно выраженная почечная недостаточность; состояния после хирургических вмешательств; возраст старше 65 лет; ИБС, хроническая сердечная недостаточность; цереброваскулярные заболевания; дислипидемия/гиперлипидемия; сахарный диабет; заболевания периферических артерий; курение; Cl креатинина менее 60 мл/мин; язвенные поражения ЖКТ в анамнезе; наличие инфекции Helicobacter pylori; длительное применение НПВС; алкоголизм; тяжелые соматические заболевания; одновременный прием пероральных ГКС (в т.ч. преднизолона), антикоагулянтов (в т.ч. варфарина), антиагрегантов (в т.ч. клопидогреля), СИОЗС (в т.ч. циталопрама, флуоксетина, пароксетина, сертралина).

Побочные действия

Со стороны ЖКТ и печени: диспепсия, боль в животе, сухость во рту, стоматит, тошнота, рвота, изжога, диарея, эзофагит, гастрит, эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки желудка и кишечника, в т.ч. с перфорацией и кровотечением, запор, метеоризм, мелена, нарушение функции печени, повышение уровня печеночных трансаминаз.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, сонливость, нарушения сна, депрессия, возбуждение, тремор, асептический менингит, парестезии.

Со стороны кожных покровов и подкожно-жировой клетчатки: отечный синдром, экхимозы, кожная сыпь, зуд, крапивница, алопеция, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, ангионевротический отек.

Со стороны мочевыделительной системы: дизурия, снижение клубочковой фильтрации, интерстициальный нефрит, гломерулонефрит, папиллярный некроз, нефротический синдром, периферические отеки, острая почечная недостаточность.

Со стороны органов чувств: шум в ушах, нарушение зрения.

Со стороны ССС: развитие или усугубление сердечной недостаточности, тахикардия, повышение АД.

Со стороны органов кроветворения и системы гемостаза: агранулоцитоз, лейкопения, анемия, тромбоцитопения, увеличение времени кровотечения.

Со стороны органов дыхания: фарингит, ринит, диспноэ, кашель, бронхоспазм.

Прочие: анорексия, усиление потоотделения, изменение массы тела, артралгия, миалгия.

Взаимодействие

При одновременном использовании лекарства Ксефокам® и

циметидина — повышение концентрации лорноксикама в плазме;

ранитидина и антацидных препаратов —  взаимодействия не выявлено;

антикоагулянтов или ингибиторов агрегации тромбоцитов — вероятно увеличение времени кровотечения (увеличенный риск кровотечения, нужен контроль MHO);

β-адреноблокаторов и ингибиторов АПФ — вероятно снижение их гипотензивного эффекта;

диуретиков — снижение мочегонного эффекта и гипотензивного действия;

дигоксина — снижение почечного клиренса дигоксина;

хинолоновых антибиотиков — повышение риска развития судорожного синдрома;

других НПВС или ГКС — увеличение риска желудочно-кишечных кровотечений;

метотрексата — повышение концентрации метотрексата в сыворотке;

СИОЗС (в частности циталопрам, флуоксетин, пароксетин, сертралин) — повышение риска кровотечений из ЖКТ;

солей лития — вероятно увеличение пиковых концентраций лития в плазме и, тем самым, усиление известных побочных эффектов лития;

циклоспорина — увеличение нефротоксичности циклоспорина;

производных сульфонилмочевины — усиление гипогликемического эффекта последних;

алкоголя, кортикотропина, препаратов калия — увеличение риска развития побочных эффектов со стороны ЖКТ;

цефамандола, цефоперазона, цефотетана, вальпроевой кислоты — увеличение риска появления кровотечения.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Принимать перед едой, запивая стаканом воды.

При выраженном болевом синдроме: рекомендуемая дозировка — 8–16 мг/сут, поделенная на 2–3 приема; наибольшая суточная дозировка — 16 мг.

При воспалительных и дегенеративных ревматических заболеваниях: рекомендуемая начальная дозировка — 12 мг; стандартная дозировка — 8–16 мг/сут, в зависимости от состояния пациента.

Продолжительность терапии зависит от характера и течения заболевания.

При заболеваниях ЖКТ, больным с нарушениями функции почек или печени, лицам приклонного возраста (старше 65 лет), после обширных операций предлогается наибольшая суточная дозировка 12 мг, поделенная в течение суток на 3 приема.

Для снижения риска развития нежелательных явлений со стороны ЖКТ надлежит применять минимальную эффективную дозу минимально возможным коротким курсом.

Передозировка

Симптомы: вероятно усиление описанных выше побочных эффектов лекарства Ксефокам®.

Лечение: симптоматическое. Прием активированного угля сразу после приема лекарства Ксефокам® может способствовать снижению всасывания этого лекарства. Для предупреждения повреждения слизистой оболочки ЖКТ вероятно назначение противоязвенных препаратов. Диализ неэффективен.

Особые указания

Риск ульцерогенного действия лекарства позволяет понизить одновременное назначение ингибиторов протонной помпы и синтетических аналогов ПГ.

В случае появления кровотечения в ЖКТ прием лекарства нужно сразу же прекратить и принять соответствующие неотложные меры.

Особенно внимательно нужно наблюдать за состоянием тех заболевших с желудочно-кишечной патологией, которые впервые получают курс лечения препаратом Ксефокам®.

Как и другие оксикамы, угнетает агрегацию тромбоцитов и поэтому может увеличивать время кровотечения.

При использовании этого лекарства нужно внимательно наблюдать за состоянием заболевших, нуждающихся в абсолютно нормальном функционировании системы свертывания крови (в частности заболевших, которым предстоит хирургическое вмешательство), имеющих нарушения системы свертывания крови или же получающих ЛС, угнетающие свертывание (включая гепарин в низких дозах), для того, чтобы своевременно обнаружить признаки кровотечения.

При появлении признаков поражения печени (кожный зуд, пожелтение кожных покровов, тошнота, рвота, боли в животе, потемнение мочи, повышение уровня печеночных трансаминаз) надлежит прекратить прием лекарства и обратиться к лечащему врачу.

Не надлежит использовать препарат одновременно с иными НПВС.

Препарат может изменять свойства тромбоцитов, но не заменяет профилактического действия ацетилсалициловой кислоты при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Больным с нарушениями функции почек, вызванными большой кровопотерей или тяжелым обезвоживанием, препарат Ксефокам®, как ингибитор синтеза ПГ, возможно назначать только после устранения гиповолемии и связанной с ней опасности уменьшения перфузии почек.

Как и другие НПВС, может вызывать повышение концентрации в крови мочевины и креатинина, а также задержку воды и натрия, периферические отеки, артериальную гипертензию и другие ранние признаки нефропатии.

Длительное лечение таких заболевших препаратом Ксефокам® может привести к следующим последствиям: гломерулонефрит, папиллярный некроз и нефротический синдром с переходом в острую почечную недостаточность. Больным с выраженным снижением функции почек препарат назначать запрещено (см.

«Противопоказания»). У пожилых заболевших, а также у пациентов, страдающих артериальной гипертензией и/или ожирением, нужно контролировать уровень АД.

Особенно важно проводить мониторинг функции почек у пожилых заболевших, а также у пациентов, одновременно получающих диуретики и ЛС, которые могут вызывать повреждения почек.

При длительном использовании лекарства Ксефокам® нужно периодически контролировать гематологические параметры, а также функцию почек и печени. Использование лекарства может отрицательно влиять на женскую фертильность и не предлогается женщинам, планирующим беременность.

Пациентам, применяющим препарат, нужно воздерживаться от видов действия, требующих повышенного внимания, быстрых психических и двигательный реакций, употребления алкоголя.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг и 8 мг: в блистерах из фольги алюминиевой и пленки ПВХ по 10 шт.; в пачке картонной 1, 2, 3, 5 или 10 блистеров.

Производитель

Никомед Дания АпС, Дания. Хелсехолмен, 9, ДК-2650, Хвидовр, Дания.

Леницштрассе, 70–98, D-16515, Ораниенбург, Германия.

Фасовка/упаковка, выпускающий контроль качества. Никомед Австрия ГмбХ, Австрия. Ст. Петерштрассе, 25, А-4020, Линц, Австрия.

Никомед Дания АпС, Дания. Лангебьерг, 1, ДК-4000, Роскильде, Дания.

Леницштрассе, 70–98, D-16515, Ораниенбург, Германия.

Претензии потребителей направлять по адресу ООО «Такеда Фармасьютикалс». 119048, Москва, ул. Усачева, 2, стр.1.

Тел.: (495) 933-55-11; факс: (495) 502-16-25.

www.takeda.com.; russia@takeda.com.

Условия хранения препарата Ксефокам®

При температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата Ксефокам®

5 лет.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Источник: https://medprep.info/drug/medicament/ksefokam

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.